AĞAR, Serkan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun “Şüpheli İşlem” Hakkındaki “Askıya Alma” Yetkisinin Hukuken Tahlili

The Legal Analysis of the Financial Crimes Investigation Board’s Authority to “Suspend” the “Suspicious Transaction”

ÖZ

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bankacılık işlemlerinin de dahil olduğu finansal işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla kurulmuştur. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4. maddesi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesinde, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK’a bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda yasa dışı bahis, kumar, terörün finansmanı gibi suçlar kapsamına girebilecek işlemler, şüpheli işlem olarak sayılabilir. Banka personelince şüpheli işlem bildiriminin yapılması üzerine 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca MASAK; şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla 7 (Yedi) iş günü süreyle şüpheli işlemi askıya almaya (bloke etmeye) yetkilidir. Her ne kadar Kanunda askıya alma bakımından 7 (Yedi) iş günlük bir sınırlama öngörülmüş ise de, uygulamada bu süre çok daha uzun olabilmektedir. Bu çalışmada, MASAK’ın askıya alma işlemi nedeni ile mülkiyet hakkı sınırlandırılan banka müşterisinin bu şekilde hesabını aylarca tasarruf edememesinden doğan sorunlar hukuken tahlil edilerek çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Mali suç, banka, şüpheli işlem, bloke, MASAK.

The Legal Analysis of the Financial Crimes Investigation Board’s Authority to “Suspend” the “Suspicious Transaction”

ABSTRACT

The Financial Crimes Investigation Board (FCIB), which is affiliated with the Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Türkiye, was established to oversee the legality of financial transactions, including banking transactions. Article 4 of the Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime and Article 27 of the Regulation on the Prevention of Laundering of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism states that the property subject to transactions made or attempted to be carried out before or through obligatory parties is obtained illegally or illegally. In case there is any information, suspicion or an issue that will cause suspicion, it is obligatory to notify FCIB by the obliged parties. In this context, transactions that may fall within the scope of crimes such as illegal betting, gambling, financing of terrorism can be counted as suspicious transactions. Upon the suspicious transaction reporting by the bank personnel, FCIB in accordance with Article 19/A of the Law No. 5549; is authorized to suspend (block) the suspicious transaction for 7 (Seven) business days in order to confirm the suspicion, analyze the transaction or, when necessary, submit the analysis results to the competent authorities. Although a 7 (seven) business day limitation is stipulated in the Law in terms of suspension, this period may be much longer in practice. In this study, the problems arising from the fact that the bank customer, whose property rights were limited due to the suspension of FCIB, could not save their account for months in this way, were analyzed legally and solutions were proposed.

Key words: Financial crime, bank, suspicious transaction, block, FCIB.


Serkan AĞAR

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat

Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Aslen Kayserili olan AĞAR; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamış, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını da, aynı üniversitede Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) alanında yapmış, 2010 yılında Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Doktoru unvanını kazanmıştır. 2010-2014 yılları arasında Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanlığını üstlenmiş, bu görevi esnasında “30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu”, “Kabahatler Hukuku Sempozyumu” ve “Kentsel Dönüşüm Sempozyumu” gibi birçok etkinliğe imza atmıştır. Birçok sempozyum, konferans ve panele konuşmacı olarak katılmış, Ankara Barosu, Eskişehir Barosu ve Türkiye Barolar Birliğinde çeşitli eğitim çalışmaları yapmış, Ufuk Üniversitesinde ve Mevlana Üniversitesinde çeşitli dersler vermiş, 2021 yılında Mali Hukuk alanında Doçent unvanına hak kazanmıştır. Bugüne kadar yayınladığı birçok kitabı ve çeşitli dergilerde özellikle mali hukuk, ceza hukuku, idare hukuku ve spor hukuku ağırlıklı olmak üzere kaleme aldığı makaleleri vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Başkan Vekili olan AĞAR, aynı zamanda, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekilidir. İngilizce bilen AĞAR, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EN

AĞAR, originally from Kayseri, completed his primary, secondary, and high school education in Ankara, and graduated from Ankara University Faculty of Law in 2002. He also completed his master’s and doctoral degrees in Public Law (Tax Law) at the same university and earned the title of Doctor of Public Law (Tax Law) in 2010. Between 2010 and 2014, he served as the Chairman of the Tax and Administrative Law Committee of the Ankara Bar Association, and during this time, he organized many events such as the “30th Administrative Judiciary Symposium”, “Offense Law Symposium”, and “Urban Transformation Symposium”. He has participated as a speaker in many symposiums, conferences, and panels, conducted various educational activities at the Ankara Bar Association, Eskişehir Bar Association, and the Turkish Bar Association, taught various courses at Ufuk University and Mevlana University, and earned the title of Associate Professor in Tax Law in 2021. AĞAR, who works at Ostim Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, has published many books and articles in various journals, particularly in the fields of tax law, criminal law, administrative law, and sports law. He is also the Vice Chairman of the Amateur Football Discipline Board (AFDB) of the Turkish Football Federation and the Vice Chairman of the High Advisory Council of the Turkish Industrialists and Businessmen Foundation (TIBF). AĞAR, who speaks English, is married and has two children.