AK, Ahmet, İbn-i Haldun ve Anayasal Belgelerde Vergilendirme Hükümleri

Taxation provisions of Ibn-i Khaldun and in Constitutional Documents

ÖZET

Ibn-i Haldun Mukaddime’nin 39. Faslında harcama vergilerindeki artışın neden olduğu adaletsizliklere ilişkin şu görüşlere yer vermiştir: Bil ki, daha önce de söylediğimiz gibi, devlet başlangıçta bedevilik özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla bu aşamada lükse ve pahalı alışkanlıklara sahip olunmadığı için masraf ve giderler çok azdır. Toplanan vergiler giderleri fazlasıyla karşılamakta, hatta önemli bir bölümü de artmaktadır. Çok geçmeden medeni bir çizgiye gelinir, medeni hayatın gerektirdiği alışkanlıklara sahip olunur ve bu konuda daha önceki devletler örnek alınır. Bunun sonucunda devleti idare edenlerin, özellikle de hükümdarın giderleri çoğalır, özel harcamalar ve bahşişler büyük bir yekûn tutar ve toplanan vergiler, bu giderleri karşılayamaz hale gelir. Böylece devleti koruyup idare edenlere verilecek ücretlerin ve hükümdarın harcamalarının gerektirdiği ölçüde vergi miktarında artış yapılır. Başlangıçta vergi çeşitleri ve oranları artar. Sonra lüks ve pahalı alışkanlıkların çoğalmasıyla harcamalar ve devleti koruyup idare edenlere verilecek ücretler artmaya devam eder. Böylece devlet ihtiyarlık çağına ulaşır. Devleti elinde tutan asabiyet, ülkenin uzak bölgelerinden vergi toplamaktan aciz kalır. Vergiler azalır, lüks harcamalar ve israf çoğalır, buna bağlı olarak askerlerin gereksinimleri ve ücretleri de çoğalır. Sonunda hükümdar yeni vergiler çıkarır. Pazarlarda yapılan her alışverişten, şehirdeki bütün ticari mallardan belirli oranlarda vergi alınır. Ancak hükümdar hem israf ve harcamaların hem de askerlerin muhafızların çok olmasından ve ücretlerin artmasından dolayı, yeni vergiler ihdas etmeye ve oranlarını artırmaya mecbur kalır. Çalışmamızda İbn-i Haldun’dan günümüz Anayasal düzenlemelerine vergilendirme yaklaşımları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ibn-i Haldun; Anayasa, Vergilendirme

Taxation provisions of Ibn-i Khaldun and in Constitutional Documents

ABSTRACT

Ibn Khaldun gave the following views on the injustices caused by the increase in expenditure taxes in Chapter 39 of the Muqaddimah: Know that, as we have said before, the state initially had Bedouin characteristics. Therefore, at this stage, costs and expenses are very low, as there is no luxury and expensive habits. The collected taxes exceed the expenses, and even a significant part of them increases. Before long, a civilized line is reached, the habits required by civilized life are acquired, and the previous states are taken as an example in this regard. As a result, the expenses of those who administer the state, especially the ruler, increase, private expenses and tips amount to a large sum and the collected taxes become unable to cover these expenses. Thus, an increase is made in the amount of tax to the extent required by the wages to be given to those who protect and administer the state and the expenditures of the monarch. Initially, tax types and rates increase. Then, with the proliferation of luxuries and expensive habits, expenditures and wages for those who maintain and administer the state continue to rise. Thus, the state reaches the age of old age. The asabiyyah holding the state is incapable of collecting taxes from the far regions of the country. Taxes go down, luxuries and waste increase, and so do soldiers’ needs and wages. Finally, the monarch issues new taxes. A certain amount of tax is levied on every purchase made in the markets and on all commercial goods in the city. However, the ruler is compelled to establish new taxes and increase their rates due to both the waste and expenditures, the soldiers, the guards, and the increase in wages. In our study, taxation approaches from Ibn Khaldun to today’s Constitutional regulations will be evaluated.

Keywords: Ibn Khaldun, Constitution, Taxation

Ahmet AK

Prof. Dr., Öğretim Üyesi, Avukat

Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Meslek hayatına vergi memuru olarak başlayan AK, 14 yıl Vergi Müfettişi ve 4 yıl da Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görev yaptı. Akademik hayatına 2009 yılında Yard. Doç. olarak başlayan AK, 2010 yılında Doçent, 2012-2013 ABD Kansas Üniversitesinde Doç. misafir öğretim üyesi, 2015 yılında Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2017 yılında Prof. Dr. Gazi Üniversitesi ve 2018 yılında ve halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Prof. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Kurucu Maliye Bölüm Başkanlığı, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Üniversite ve Fakülte Kurulları üyeliği gibi görevlerde de bulundu. Akademik düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, danışman ve eğitim görevlisi olarak yer aldı. Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları, Vergi Hukukunda İştirakler, Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler başlıklı kitapları ile alanında bir çok ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Merkezi Kaliforniya’da bulunan ΦΒΔ Honor Society For International Scholars tarafından “Uluslararası Bilim Adamı Onur Madalyası” ve Topluluk üyeliğine (2013) layık görüldü. 2013/Haziran ve 2014/Haziran dönemlerinde Polonya Czestochowa University of Technology’de misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2015 Hindistan’da (Devi Ahilya Üniversititesi) düzenlenen “Invitation for International Conference of Patel Group of Institutions (ITESM – 2015)” başlıklı uluslararası konferansa Türkiye’yi temsilen katıldı “Evaluation of the Effects of Globalization on the Taxes for Income from International Financial Investment in Turkey in Terms of the OECD Model (Taxation on Dividends)” konulu çalışmasıyla 123 çalışma arasında Uluslararası En İyi Araştırma “International the Best Paper” ödülüne layık görüldü. “The Possible Effects of Personal Income Tax and Value Added Tax on Consumer Behaviors” başlıklı makalesi Harvard Üniversity ve Cornell University tarafından yayınlanmıştır. Segull Publications: Director in Board of Development ve International Journal of Tax Economics and Management IJTEM, Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Editörü, Tevhidi Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir.

EN

Starting his career as a tax officer, AK worked as a Tax Inspector for 14 years and as a Revenue Administration Group Manager for 4 years. He started his academic career with Asst. Assoc. AK started as Associate Professor in 2010, and Assoc. visiting professor, Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebali University was founded in 2017 by Prof. Dr. Gazi University and in 2018 and still at Ankara Hacı Bayram Veli University, Prof. Dr. He works as He also served as the Founder Head of the Department of Finance, Head of the Department of Fiscal Law, and a member of the University and Faculty Boards. He is fluent in French and English at an academic level. He took part in many national and international projects as an executive, consultant and training officer. He is the author of many national and international books in his field with his books titled Tax Judgment Law (Tax Cases), Tax Disputes and Administrative Solutions, Subsidiaries in Tax Law, Tax Law, Crime and Misdemeanors in Tax Criminal Law. He was awarded the “International Scientist Medal of Honor” and a member of the Society (2013) by the ΦΒΔ Honor Society For International Scholars headquartered in California. He served as a visiting professor at Czestochowa University of Technology in Poland in 2013/June and 2014/June terms. 2015 Attended the international conference titled “Invitation for International Conference of Patel Group of Institutions (ITESM – 2015)” held in India (Devi Ahilya University), representing Turkey “Evaluation of the Effects of Globalization on the Taxes for Income from International Financial Investment In Turkey in Terms of the OECD Model (Taxation on Dividends)”, he was deemed worthy of the “International the Best Paper” award among 123 studies. His article titled “The Possible Effects of Personal Income Tax and Value Added Tax on Consumer Behaviors” was published by Harvard University and Cornell University. Segull Publications: Director in Board of Development and International Journal of Tax Economics and Management IJTEM, Chairman and Editor-in-Chief, Vice Chairman of the Association of Tevhidi Thought and Board member of ILMAR (Scientific and Methodological Research Association).