ASLAN, Memduh, Vergi Mükellefinin İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Meeting the Working Capital Requirement of a Taxpayer

ÖZ

Bir ticari üretimin üç farklı kapasitesi bulunmaktadır. Bunlar üretim kapasitesi, pazarlama kapasitesi ve finansman kapasitesidir. Maksimum kazancın sağlanabilmesi için bu üç kapasitesinin artırılması kaçınılmazdır. Üretim kapasitesi, üretim için gerekli tesis, makine ve cihazların yanında, uygun personel ve yeterli üretim girdisine sahip olabilmektedir. Diğer taraftan üretimle piyasaya arz edilen ürün veya hizmetlerin uygun bir taleple buluşması, depoların boşalması, bağlanan işletme sermayesinin karla işletmeye dönmesi gerekmektedir. Pazarlama personeli ve uygun araçlar gerekmektedir. Ticari girişimin temel amacı belirli bir sermaye ile daha fazla gelir elde etmektir. Faydası bir yıldan fazla olan donanım için yatırım sermayesine ihtiyaç duyulurken, faydası kısa vadeli giderler için işletme sermayesine ihtiyaç bulunmaktadır. İşletme sahibi üretim için gerekli finansal kaynağı ya öz sermaye ya da yabancı kaynak ile karşılamak zorunda kalacaktır. Öz sermaye ile tüm finansal ihtiyaçları karşılamak mümkün olmadığı gibi her zaman rasyonel de değildir. Yabancı kaynak ise finansman giderlerine sebep olarak işletme sermayesi ihtiyacını artıracaktır. Ticari kazançta tahakkuk esasının uygulanması nedeniyle vergiler 15 günlük, aylık, üç ayık veya yıllık olarak ödenmek zorunda kalınabilir. Vergiler için de işletme sermayesine ihtiyaç bulunmaktadır. İşletme sermayesine ürünün satışından elde edilecek hasılatın tahsilatı ile ürünün üretimi için harcamaların tamamlanması arasında geçen sürede ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle işletme sermayesi ihtiyacı, yapılan masrafların geri dönüşüne kadar geçen süreye bağlıdır. Giderlerini vadeli satış tahsilatlarını gider vadelerinden daha kısa sürede yapan bir işletmenin işletme sermayesine ihtiyacı yoktur. 2018 verileri itibariyle Türkiye ticari pazarında vadeler ortalama 90 gün ortalama brüt kar marjı ise %20’dir. Bu durum 100 liralık bir işletme sermayesi ile kazanılabilecek maksimum brüt kar marjını %80 ile sınırlamaktadır. Buna karşın Almanya’da alacak tahsil süresi 54 gündür. Almanya’da aynı şartlarda ticaret yapan bir kişi için yılda 7 defa işletme sermayesini çevirebilecek ve yılda 140 lira kazanacaktır. Bu durumda Türkiye’deki işletmenin diğer koşullar aynı olsa bile salt işletme sermeyesi devir hızı yavaşlığı nedeniyle rekabet etme olanağı olmadığı gibi, yeterli vergi matrahı yaratamamakta ve vergi ödeme gücü zayıfladığı gibi vergi finansman maliyetini de artırmaktadır. İşletmelerin işletme sermayelerini verimli hale getirerek kazançlarını ve vergi matrahını nasıl artıracakları bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır

Anahtar Kelimeler: İşletme Sermayesi, Kazanç, Vergi

Meeting the Working Capital Requirement of a Taxpayer

ABSRACT

A commercial production has three different capacities. These are production capacity, marketing capacity and financing capacity. It is inevitable to increase these three capacities in order to achieve maximum gain. Production capacity can have appropriate personnel and sufficient production input, as well as the necessary facilities, machinery and devices for production. On the other hand, the products or services offered to the market through production must meet with a suitable demand, the warehouses must be emptied, and the working capital must return to the enterprise with a reasonable profit. Marketing personnel and appropriate tools are also required. The main purpose of the business enterprise is to generate more income with a certain capital. Investment capital is needed for equipment with a benefit of more than one year, while working capital is needed for short-term benefits. The owner of the business will have to meet the financial resources required for production either with equity or foreign resources. It is not always possible to meet all financial needs with equity capital, and it is not always rational. Foreign resources will increase the need for working capital by causing financing expenses. Taxes may have to be paid on a 15-day, monthly, quarterly or annual basis due to the application of the accrual basis at commercial gain. Working capital is also required for taxes. Working capital is needed in the period between the collection of the proceeds from the sale of the product and the completion of the expenditures for the production of the product. Therefore, the need for working capital depends on the time taken until the costs incurred are returned. A business that makes its sales collections in a shorter time than the expense terms does not need working capital. As of 2018 data, in the Turkish commercial market, debt collection due date is 90 days on average and the average gross profit margin is 20%. This limits the maximum gross profit margin that can be earned with a working capital of 100 TL to 80%. On the other hand, the debt collection period in Germany is 54 days. For a person who trades in Germany under the same conditions, he will be able to convert the working capital 7 times a year and will earn 140 liras per year. In this case, even if the other conditions are the same, Turkish Merchants  do not have the opportunity to compete with western countries only because of the slow rate of working capital turnover. These conditions fail at creating a sufficient tax base, and it weakens its tax payment power and increases the cost of tax financing. The subject of this paper is how traders will increase their earnings and tax base by making their working capital efficient.

Key Words: Working Capital, Gain, Tax


Memduh ASLAN

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat

Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Ankara Maliye Okulu (1993) mezundur, mecburi Hizmetini 4 yıl Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinde farklı birimlerde tamamladı, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesinden (1997) mezun olduktan sonra İzmir Barosunda Avukatlık Stajını Tamamladı (1998), Bağımsız Denetim Şirketlerinde 20’si halka açık olmak üzere yaklaşık 200 sanayici firmanın sermaye piyasası ve vergi mevzuatı uyumluluğu konusunda denetim ve danışmanlık faaliyetini yürüttü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2001) unvanı aldı, 2002 yılından itibaren serbest Avukatlık faaliyetinin yanında akademik çalışmalarına devam etti, 2005 yılında Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği unvanlarını, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsünde Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Rekabet Hukuku ve Enerji Hukuku sertifika programlarını tamamladı, 2012-2021 yıllarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2022 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesidir. Maliyesi-Mali Hukuk alanında Yüksek Lisans (2001), Doktora (2008) programlarını Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı ve Doçent (2018) unvanını aldı. Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkında eğitim ve hukuk teknolojileri alanında 2 farklı proje yürütmekte ve finansal teknoloji alanında 2 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

EN

Graduated from Ankara School of Finance (1993), completed his compulsory service for 4 years in different departments in the tax offices affiliated to the Ministry of Finance. After graduating from Dokuz Eylul University Faculty of Law (1997), he completed his internship of lawyer at İzmir Bar Association (1998). He carried out audit and consultancy activities in Independent Audit Companies for approximately 200 industrial companies on both capital market and tax legislation compliance. He received the title of Certified Public Accountant (2001). He completed the International Commercial Contracts, Competition Law and Energy Law certificate programs at Ankara University Banking Institute. He is a full-time lecturer at Hasan Kalyoncu University Faculty of Law between 2012-2021 and at Kocaeli University Faculty of Law since 2022. He completed his Master of Art (2001), Doctor of Philosophy (2008) degrees in Finance-Financial Law at Dokuz Eylul University. He was titled as an Associate Professor (2018) by Council of Interuniversity. He carries out 2 different projects in the field of education and legal technologies in Kirikkale University Technopark and has 2 patent applications in the field of financial technology.