KÜÇÜKKAPLAN, İlhan, Vergi Mükelleflerinin Finansmana Erişimde Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanılması

The Use Of Capital Markets Tools In Access To Finance For Tax Liberts

ÖZET

Büyükten küçüğe tüm ölçekte iş dünyamızın finansa erişim sorunu birincil mesele olarak ortada durmaktadır. İşletme sermayesinin öz kaynakla karşılanamaması işletmelerimiz için borçlanmayı zorunlu hale getiriyor.  Diğer taraftan sermaye birikimi yapamayan firmalar özellikle makine teknolojisi dışarıya bağımlı olanlar da kazandıkları para ile veya borçla 5 yılda bir teknolojilerini yenilemek amacıyla yabancı veya özkaynak niteliğindeki fonlarını buraya ayırmak zorunda kalıyorlar.

Son yıllarda borçlanma finansmanına erişimin daralması ise firmaları halka arzla sermaye teminine yönlendirmektedir.  Buradan sağlanan özsermaye niteliğindeki fonlarla işetme sermayesi ihtiyacı finanslanmakta ve dikkat çeken diğer bir unsur da borçların kapatılarak bilançoların düzeltilmesi sağlanmaktadır. Daha önceki yıllarda SPK’ya halka arzda borç kapatacağız demek nerdeyse günah iken son yıllarda izahnamelerin ve taahhütnamelerin incelenmesinden çıkan sonuç hemen hemen bütün halka arazlarda faklı yüzdelerde elde edilen birincil fonun borç finansmanında kullanıldığı görülmektedir.

Sermaye piyasalarında pandemiyle beraber bireysel yatırımcı artışı sermayenin tabana yayılmasını sağlayarak ihraççı firma sayısının artmasıyla beraber derinleşmesini sağlamaktadır. Yeterli mi uluslararası piyasalar ile karşılaştırıldığında daha katedilmesi gereken önemli bir mesafe olduğu açıktır. Vergi mükellefi şirketler açısından firmanın kurumsallaşmasına sağladığı katkılar yanında mali ve finansal çıktıları da güçlendirmektedir.

The Use Of Capital Markets Tools In Access To Finance For Tax Liberts

ABSTRACT

The problem of access to finance of our business world, from large to small, is the primary issue. The inability to meet the working capital with equity makes borrowing compulsory for our businesses. On the other hand, companies that cannot accumulate capital, especially those who are dependent on machinery technology, have to allocate their foreign or equity funds here in order to renew their technology every 5 years with the money they earn or with debt.

The narrowing of access to debt financing in recent years has led companies to obtain capital through public offerings. With the funds obtained from here, the working capital need is financed and another striking factor is the correction of the balance sheets by closing the debts. While it was almost a sin to say that we will close the debt in the public offering to the CMB in the previous years, the result of the examination of the prospectuses and undertakings in recent years is that the primary fund obtained in different percentages in almost all public securities is used in debt financing.

With the pandemic in the capital markets, the increase in individual investors ensures that the capital spreads to the base, and it deepens with the increase in the number of issuer companies. It is clear that there is still an important distance to be covered when compared to international markets. In addition to its contributions to the institutionalization of the company in terms of taxpayer companies, it also strengthens the financial and financial outputs.


İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Prof. Dr., Öğretim Üyesi

Prof. Dr., University Member

Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan

TR

1975 yılında Denizli’de doğmuştur. 1993 yıllında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak atanan Küçükkaplan, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finans alanında “Kooperatif Bankacılığı- Dünyadaki Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” tezi ile Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında yine aynı enstitüde “Bankaların Değerinin Özsermayeye Serbest Nakit Akımları Yöntemiyle Tespiti ve İMKB Uygulaması” tezi ile doktor unvanını alan Küçükkaplan, 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2014 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör olan Küçükkaplan’ın yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmakta olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

EN

He was born in 1975 in Denizli. He graduated from Izmir Finance Vocational High School in 1993 and from Pamukkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration in 1997. Kucukkaplan, who was appointed as a research assistant to the same faculty, completed his master’s degree in finance at Gazi University Social Sciences Institute in 2002 with the thesis of “Cooperative Banking – Its Application in the World and Its Applicability in Turkey”. Kucukkaplan, who received his doctorate degree in 2008 with the thesis “Determination of the Value of Banks by Free Cash Flows to Equity Method and Application of the ISE” at the same institute in 2008, was appointed as Assistant Professor to Pamukkale University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Trade and Finance in 2011. Kucukkaplan, who became Associate Professor in 2014 and Professor in 2019, has published national and international studies. He is married and has two daughters.