SOMUNCU, Ahmet, Kaçakçılık Suçlarının Tespiti ile Yargılamada yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems Encountered in Detection of Tax Crimes and Proceedings and Suggestions for Solutions

ÖZET

Kaçakçılık suçları ve bu suçlara verilecek cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 359’da düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçlarının takip usulü de Vergi Usul Kanunu madde 367’de düzenlenmiştir. Bu suçların tespiti vergi incelemesine yetki memurlar tarafından düzenlenen vergi suçu raporu ile yapılır. Yetkili memurlarca suçların tespit edilmesi halinde ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla durumun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi zorunludur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda kamu adına hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderilir. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde kovuşturma aşamasına geçilir. Çalışmada kaçakçılık suçlarının tespiti, mütalaa şartı, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görülen sorunlar ele alınacaktır. Yargı kararları ışığında bu sorunlara çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Vergi İncelemesi, Vergi Suçu, Mütalaa Şartı, Kaçakçılık Suçlarında Soruşturma, Kaçakçılık Suçları Kovuşturma

Problems Encountered in Detection of Tax Crimes and Proceedings and Suggestions for Solutions

ABSTRACT

Smuggling crimes and the penalties to be given to these crimes are regulated in Article 359 of the Tax Procedure Law No. 213. The follow-up procedure for smuggling offenses is also regulated in Article 367 of the Tax Procedure Law. The determination of these crimes is made with the tax crime report prepared by the officials authorized to tax inspection. In case of detection of crimes by authorized officers, it is obligatory to report the situation to the Office of the Chief Public Prosecutor with the opinion of the relevant report evaluation commission. The indictment is sent prepared on behalf of the public as a result of the investigation by the Office of the Chief Public Prosecutor to the Criminal Court of First Instance. As a result of the investigation by the Office of the Chief Public Prosecutor, the indictment prepared on behalf of the public is sent to the Criminal Court of First Instance. In the study, the problems seen in the detection of smuggling crimes, the condition of opinion, investigation and prosecution will be discussed. Solution proposals will be presented to these problems in the light of judicial decisions.

Key words: Tax Investigation, Tax Crime, Opinion Condition, Investigation in Smuggling Crimes, Prosecution of Smuggling Crimes


Ahmet SOMUNCU

Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi

Asist. Prof. Dr., University Member

TR

1982 Yılında Ankara Maliye Okulu’ndan mezun olmuştur. 1982-1989 yıllarında vergi memuru olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılarak üniversite eğitimine devam etmiştir. 1994 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini, 1998 Yılında Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde uzun yıllar öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak vergi hukuku alanında lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmüş, tez danışmanlığı ve akademik çalışmalar yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Anayasal vergileme ilkeleri, vergi tarihi, vergi denetimi, kaçakçılık suçları konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni (2014), Türk ve Alman Vergi Hukukunda Pişmanlık (2015-Dr. Ali Değirmendereli ile birlikte), Özelgeler ve Yargı Kararları Işığında Motorlu Kara Taşıtlarının Vergilendirme Sorunları (2022-Dr. Kadir Ayyıldırım ile birlikte) adlı kitapları bulunmaktadır.

EN

He graduated from Ankara Finance School in 1982. After working as a tax officer in 1982-1989, he left this position and continued his university education. He completed his undergraduate education at Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences in 1994, his master’s degree at Erciyes University in 1998, and his PhD at Marmara University, Department of Fiscal Law in 2005. He carried out undergraduate and graduate courses in the field of tax law for many years as a lecturer and Dr. lecturer in the Department of Finance, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Kayseri Erciyes University, as well as thesis advisor and academic studies. Between 2020-2022, he worked as an Dr. lecturer at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Department of Legal Sciences. He still continues his studies as a Dr. lecturer in the Department of Financial Law, Faculty of Law at Kayseri Nuh Naci Yazgan University. He has studies on constitutional taxation principles, tax history, tax auditing and tax evasion crimes.

His books: Document Regime in the Turkish Tax System(2014) , Regret in Turkish and German Tax Law (2015-With Dr. Ali Değirmendereli), Taxation Problems of Motor Vehicles in the Light of Tax Rulings and Case Laws (2022-With Dr. Kadir Ayyıldırım)